Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Onderneming: grasdoos.nl, gevestigd te Helvoirt.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, welke een product afneemt van grasdoos.nl of een offerte hier voor aanvraagt.
 4. Partijen: de consument en Grasdoos.nl tezamen.
 5. Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen Grasdoos.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn overeengekomen.
 7. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing. Partijen treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de vernietigde c.q. nietige bepalingen.
 8. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2. Identiteit van grasdoos.nl

Grasdoos.nl
Handelend onder de naam:
grasdoos.nl

Vestigings- & bezoekadres:
Gildehof 8
5268 CS
Helvoirt

E-mail: info@grasdoos.nl
KvK-nummer: 78756898
Btw-nummer: NL004626553B92

Artikel 3. Toepasselijkheid


 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dient vooraf de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking te worden gesteld. Dit dient op een zodanige wijze te geschieden dat deze algemene voorwaarde door de consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod


 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Grasdoos.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Grasdoos.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De Overeenkomst


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Grasdoos.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Grasdoos.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Grasdoos.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Grasdoos.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Grasdoos.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Grasdoos.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Grasdoos.nl zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. De informatiegegevens van grasdoos.nl waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. Informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product;
 10. Voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
 11. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 12. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 13. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 14. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht


 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Grasdoos.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Grasdoos.nl mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Indien Grasdoos.nl de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 7. Indien Grasdoos.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd


 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als grasdoos.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument


 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Grasdoos.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Grasdoos.nl. Dit hoeft niet als Grasdoos.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door grasdoos.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Grasdoos.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Grasdoos.nl aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van grasdoos.nl bij herroeping


 1. Als Grasdoos.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Grasdoos.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Grasdoos.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Grasdoos.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Grasdoos.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Grasdoos.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht


 1. Grasdoos.nl kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Grasdoos.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Grasdoos.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11. Levering


 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij het sluiten van de overeenkomst aan grasdoos.nl kenbaar heeft gemaakt.
 2. Grasdoos.nl dient de verzending van de bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te (laten) voeren.
 3. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de consument over op het moment waarop zaken in de macht van de consument worden gebracht.

Artikel 12. Wijziging in de te leveren zaken


 1. Grasdoos.nl heeft het recht zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft een wijziging in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 13. Levertijd


 1. Door Grasdoos.nl opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Indien Grasdoos.nl een leveringstermijn niet kan nakomen, dient zij de consument schriftelijk informeren.

Artikel 14. Prijsverhogingen


 1. Indien Grasdoos.nl met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Grasdoos.nl niettemin gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de consument, tot verhoging van de prijs over te gaan, indien Grasdoos.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta, lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 15. Betaling


 1. Grasdoos.nl hanteert ten aanzien van de consument een betalingstermijn van 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, als bedoeld in artikel 6.1.
 2. Indien betaald wordt middels een automatische incasso wordt het overeengekomen bedrag op of omstreeks elke 25e dag van de maand waar de betaling betrekking op heeft, afgeschreven van het door de consument verstrekte IBAN-nummer. Indien het overeengekomen bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal Grasdoos.nl binnen zeven dagen na de eerste poging tot incassering, nogmaals proberen het geld te incasseren.
 3. Grasdoos.nl is gerechtigd een voorschot, van maximaal 50% van de factuurprijs, te verlangen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van de consument zullen de verplichtingen van de consument jegens Grasdoos.nl onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van Grasdoos.nl dient de consument alsdan zijn financiële verplichtingen jegens Grasdoos.nl terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door Grasdoos.nl aan de consument geleverde za(a)k(en).
 5. Door de consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en / of schuld.
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Grasdoos.nl is gewezen op de te late betaling en Grasdoos.nl de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens is Grasdoos.nl alsdan gerechtigd de buitenechtelijke incassokosten als bedoeld in het volgende lid, in rekening te brengen.
 7. Grasdoos.nl is ten aanzien van de consument gerechtigd de volgende buitenechtelijke incassokosten in rekening brengen:
 8. Over de eerste € 2.500,–                    15%
 9. Over de volgende € 2.500,–               10%
 10. Over de volgende € 5.000,–                 5%
 11. Over de volgende € 190.000,–             1%
 12. Over het meerdere                              0,5%, met een maximum € 6775,–

Grasdoos.nl is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 16. Abonnement


 1. Wanneer de consument een abonnement afsluit bij Grasdoos.nl, dan wordt dit abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Indien sprake is van een abonnement voor onbeperkte tijd, dan is deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van artikel 15.1, vindt de betaling van het abonnement plaats middels automatische incasso.

Artikel 17. Aansprakelijkheid


 1. Grasdoos.nl is niet aansprakelijk voor schade, voortkomend uit onoordeelkundig handelen van de consument of het handelen in afwijking van door grasdoos.nl verstrekte aanwijzingen en / of handleidingen.
 2. Grasdoos.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien het huisdier van de Consument geen gebruikt maakt van het door de consument bij Grasdoos.nl gekochte product.
 3. Grasdoos.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Grasdoos.nl is uitgegaan van door of vanwege de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Grasdoos.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door de consument op advies van Grasdoos.nl ingeschakelde derden.
 5. Grasdoos.nl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de consument ongedaan te maken.
 6. Grasdoos.nl is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend uit onjuist en / of onoordeelkundig gebruik van het geleverde.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Grasdoos.nl.

Artikel 18. Overmacht


 1. Indien Grasdoos.nl zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Grasdoos.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop grasdoos.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Grasdoos.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onvoorziene weersomstandigheden, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Indien Grasdoos.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 19. Ontbinding


 1. Grasdoos.nl is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Grasdoos.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
 4. De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
 6. Voorts is Grasdoos.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Grasdoos.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Grasdoos.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Grasdoos.nl is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor de consument of derden. Grasdoos.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie


 1. Alle door Grasdoos.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Grasdoos.nl totdat de consument alle verplichtingen uit enige overeenkomst met grasdoos.nl is nagekomen.
 2. Door Grasdoos.nl geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan Grasdoos.nl, dan wel aan een door haar aan te wijzen derden, om in alle gevallen waarin Grasdoos.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Grasdoos.nl zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Grasdoos.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 7. Als Grasdoos.nl geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat het geleverde is vermengd, vervormd en / of nagetrokken, is de consument verplicht de nieuw gevormde zaak aan Grasdoos.nl te verpanden.
 8. Onverminderd het wettelijk retentierecht is Grasdoos.nl gerechtigd enig goed van de consument, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Grasdoos.nl uit welke uit hoofde dan ook, van de consument heeft te vorderen, tenzij de consument ter zake van die vordering genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Grasdoos.nl ook, in geval van de consument in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 21. Klachten


 1. Klachten over de geleverde producten dienen door de consument, binnen twee maanden na ontdekking van het defect of de fout, schriftelijk bij Grasdoos.nl gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen door de consument, binnen één maand na factuurdatum, schriftelijk bij Grasdoos.nl gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de consument niet op.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Grasdoos.nl alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor consument aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door consument schriftelijk en tijdig kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 22. Intellectueel eigendom


 1. Alle rechten van intellectueel eigendom, en aanverwante rechten, met betrekking tot geleverde producten, berusten bij Grasdoos.nl en/of diens leveranciers.

Artikel 23. Slotbepaling


 1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Grasdoos.nl van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Op elke rechtsbetrekking tussen Grasdoos.nl en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Elk geschil tussen de consument en Grasdoos.nl, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen partijen, wordt naar keuze van Grasdoos.nl voorgelegd aan de bevoegde rechter, locatie ‘s-Hertogenbosch.
 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2020.